Princeton Unversity Library

15th

Displaying 2101 - 2150 of 2524
Title Century Subject theme Subject name
Marciana gr. Z. 469 15th Euripides
Marciana gr. Z. 509 15th Medicine, History Galen, Symeon Seth, George Pachymeres
Mone tou Leimonos 103 15th Theology
Mone tou Leimonos 117 15th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 122 15th Theology Joseph Bryennios
Mone tou Leimonos 132 15th Bible
Mone tou Leimonos 134 15th Typikon
Mone tou Leimonos 141 14th, 15th Gospel lectionary, Bible
Mone tou Leimonos 145 15th Gospel lectionary, Bible
Mone tou Leimonos 149 15th Theology John Chrysostom
Mone tou Leimonos 15 15th Saints lives
Mone tou Leimonos 154 15th Canon law
Mone tou Leimonos 16 15th Saints lives
Mone tou Leimonos 172 15th Theology
Mone tou Leimonos 191 15th Law, Theology
Mone tou Leimonos 2 15th Theology
Mone tou Leimonos 218 15th Canon law
Mone tou Leimonos 3 15th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 58 15th Philosophy Aristotle
Mone tou Leimonos 7 15th Canon law
Mone tou Leimonos 84 14th, 15th Theology
Mone tou Leimonos 9 15th Theodore the Studite, Theodore Prodromos
Mone tou Leimonos 91 15th Grammar
Mone tou Leimonos 94 15th, 16th Anthologion, Liturgy
Mone tou Leimonos 99 15th Gospel lectionary, Bible
ÖNB Hist. gr. 129 15th Architecture
ÖNB Hist. gr. 33 15th, 16th History Thucydides
ÖNB Hist. gr. 95 15th Xenophon
ÖNB Med. gr. 17 15th Medicine Actuarius
ÖNB Med. gr. 33 15th Medicine
ÖNB Med. gr. 35 15th Medicine Galen
ÖNB Phil. gr. 119 14th, 15th Euripides
ÖNB Phil. gr. 126 15th Philosophy Plato
ÖNB Phil. gr. 138 15th Grammar Constantine Lascaris
ÖNB Phil. gr. 176 15th Harmonics Porphyry, Plutarch
ÖNB Phil. gr. 185 15th Proverbs Plutarch, Zenobius
ÖNB Phil. gr. 196 15th, 16th Rhetoric Aeschines
ÖNB Phil. gr. 201 15th, 16th Grammar Manuel Moschopoulus
ÖNB Phil. gr. 209 15th Sophocles
ÖNB Phil. gr. 237 15th Grammar Manuel Moschopoulus, Dionysius Halicarnasseus
ÖNB Phil. gr. 248 14th, 15th Philosophy, Theology Aristotle, George Pachymeres, Herodian, Zonaras
ÖNB Phil. gr. 253 15th, 16th Proverbs Sophocles, Euripides, Hesiod, Michael Apostolius, Proclus, Plutarch, Manuel Moschopoulus
ÖNB Phil. gr. 315 13th, 15th Philosophy Aristotle
ÖNB Phil. gr. 33 15th Rhetoric Aristides
ÖNB Phil. gr. 46 15th Rhetoric, Philosophy Plutarch
ÖNB Phil. gr. 54 15th Rhetoric Sopater, Aristides
ÖNB Phil. gr. 60 15th Rhetoric Dionysius Halicarnasseus, Aristides
ÖNB Phil. gr. 64 15th Philosophy Aristotle
ÖNB Phil. gr. 65 15th Mathematics Leo Magentinus
ÖNB Phil. gr. 66 15th Philosophy Aristotle

Pages