Princeton Unversity Library

Liturgy

Displaying 151 - 200 of 342
Title Century Subject theme Subject name
BS Cod. graec. 345 16th Liturgy
BS Cod. graec. 443 13th, 14th Menologion, Liturgy
BS Cod. graec. 540 15th Liturgy John Chrysostom, Basil the Great
BS Cod. graec. 58 16th Liturgy
BS Cod. graec. 607 12th Liturgy
BS Cod. graec. 634 12th Menologion, Liturgy
BS Cod. graec. 647 16th, 17th, 18th, 19th Liturgy
Duke University Library Clark MS 102 13th, 14th Liturgy
Duke University Library Clark MS 105 16th Liturgy John Chrysostom
Duke University Library Clark MS 14 14th Liturgy Basil the Great
Duke University Library Clark MS 26 19th Liturgy
Duke University Library Clark MS 29 15th Liturgy
Duke University Library Clark MS 33 15th Liturgy
Duke University Library Clark MS 35 15th Liturgy
Duke University Library Clark MS 37 17th Liturgy
Duke University Library Clark MS 41 15th, 16th, 17th Liturgy
Duke University Library Clark MS 44 15th Liturgy
Duke University Library Clark MS 62 16th, 17th Liturgy
Duke University Library Clark MS 63 16th Liturgy
Duke University Library Clark MS 72 16th Liturgy
Duke University Library Clark MS 76 16th Liturgy Basil the Great, John Chrysostom
Duke University Library Clark MS 78 15th Liturgy
Duke University Library Clark MS 8 16th Liturgy
Duke University Library Clark MS 9 13th Liturgy Basil the Great
Duke University Library Clark MS 90 15th Liturgy Basil the Great, John Chrysostom
Duke University Library Clark MS 95 17th Liturgy Basil the Great, John Chrysostom
Duke University Library Clark MS 97 16th, 17th Liturgy Basil the Great, John Chrysostom
Duke University Library Clark MS 99 18th Music, Liturgy
HAB Weissen. 86 8th Liturgy
Harvard Houghton Library MS Typ 416 13th, 14th Liturgy
IPA MIET ms. 1 16th Liturgy John Chrysostom
IPA MIET ms. 10 17th Liturgy
IPA MIET ms. 23 18th Liturgy, Canon law
IPA MIET ms. 25 17th Liturgy Barlaam and Joasaph
IPA MIET ms. 43 17th Liturgy
IPA MIET ms. 44 17th Liturgy
IPA MIET ms. 45 16th Liturgy
IPA MIET ms. 5 16th Liturgy
IPA MIET ms. 53 17th Liturgy
IPA MIET ms. 62 17th Theology, Liturgy
IPA MIET Pezarou ms. 13 18th Liturgy
IPA MIET Pezarou ms. 41 18th Liturgy
IPA MIET Pezarou ms. 51 17th Liturgy
Iviron 342 16th Bible, Psalter, Liturgy
Iviron 373 14th, 15th Liturgy
Lavra B 4 11th Hymns, Liturgy
Lavra B 6 13th Hymns, Liturgy John of Damascus
Mone tou Leimonos 11 11th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 117 15th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 124 16th Menaion, Liturgy

Pages