Princeton Unversity Library

Liturgy

Displaying 151 - 200 of 313
Title Century Subject theme Subject name
Duke University Library Clarke MS 35 15th Liturgy
Duke University Library Clarke MS 37 17th Liturgy
Duke University Library Clarke MS 41 15th, 16th, 17th Liturgy
Duke University Library Clarke MS 44 15th Liturgy
Duke University Library Clarke MS 62 16th, 17th Liturgy
Duke University Library Clarke MS 8 16th Liturgy
Harvard Houghton Library MS Typ 416 13th, 14th Liturgy
IPA MIET ms. 1 16th Liturgy John Chrysostom
IPA MIET ms. 10 17th Liturgy
IPA MIET ms. 23 18th Liturgy, Canon law
IPA MIET ms. 25 17th Liturgy Barlaam and Joasaph
IPA MIET ms. 43 17th Liturgy
IPA MIET ms. 44 17th Liturgy
IPA MIET ms. 45 16th Liturgy
IPA MIET ms. 5 16th Liturgy
IPA MIET ms. 53 17th Liturgy
IPA MIET ms. 62 17th Theology, Liturgy
IPA MIET Pezarou ms. 13 18th Liturgy
IPA MIET Pezarou ms. 41 18th Liturgy
IPA MIET Pezarou ms. 51 17th Liturgy
Iviron 342 16th Bible, Psalter, Liturgy
Iviron 373 14th, 15th Liturgy
Lavra B 4 11th Hymns, Liturgy
Lavra B 6 13th Hymns, Liturgy John of Damascus
Mone tou Leimonos 11 11th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 117 15th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 124 16th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 13 11th, 12th Menologion, Liturgy Symeon Metaphrastes
Mone tou Leimonos 143 14th Menologion, Liturgy
Mone tou Leimonos 228 13th Lexicon, Liturgy Cyril of Alexandria
Mone tou Leimonos 24 12th, 13th Menologion, Liturgy
Mone tou Leimonos 26 12th Menologion, Liturgy Symeon Metaphrastes
Mone tou Leimonos 28 12th, 13th Menologion, Liturgy
Mone tou Leimonos 295 12th Horologion, Liturgy
Mone tou Leimonos 3 15th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 31 12th Triodion, Liturgy
Mone tou Leimonos 327 11th, 12th Liturgy
Mone tou Leimonos 328 11th, 12th Liturgy
Mone tou Leimonos 329 11th, 12th Liturgy
Mone tou Leimonos 330 11th, 12th Liturgy
Mone tou Leimonos 336 16th Liturgy
Mone tou Leimonos 356 16th Liturgy
Mone tou Leimonos 43 12th, 13th Menologion, Liturgy
Mone tou Leimonos 5 13th, 14th Menologion, Liturgy
Mone tou Leimonos 56 11th Menologion, Liturgy Symeon Metaphrastes
Mone tou Leimonos 70 14th Liturgy
Mone tou Leimonos 81 11th, 12th Pentekostarion, Liturgy
Mone tou Leimonos 85 16th Euchologion, Liturgy
Mone tou Leimonos 94 15th, 16th Anthologion, Liturgy
National Library Acc. 1978/135 Liturgy

Pages