Princeton Unversity Library

Menaion

Displaying 51 - 100 of 190
Title Century Subject theme Subject name
BNE 4648 13th, 14th Menaion
BNE 4694 12th, 13th Menaion, Liturgy
British Library Add MS 16398 15th Menaion
British Library Add MS 24378 13th, 14th Menaion
British Library Add MS 31919 11th, 12th Menaion
British Library Add MS 33318 14th Menaion
British Library Add MS 36823 15th Menaion
British Library Add MS 40749 15th, 16th Menaion
British Library Add MS 43790A 13th Menaion
British Library Egerton MS 2743 13th Menaion
British Library Egerton MS 2744 12th Menaion
British Library Harley MS 5581 14th Menaion
Duke University Library Clark MS 13 13th Menaion
Duke University Library Clark MS 80 16th Menaion
Duke University Library Clark MS 86 12th Menaion
Duke University Library Clark MS 88 13th Menaion
EBE 1006 16th Menaion
EBE 2019 16th Menaion
EBE 2194 16th Menaion
EBE 2248 16th Menaion
EBE 2258 16th Menaion
EBE 2480 16th Menaion
EBE 594 16th Menaion
EBE 978 11th Menaion
EBE 991 16th Menaion
IPA MIET ms. 13 16th Menaion, Pentekostarion
IPA MIET Pezarou ms. 11 16th Menaion
IPA MIET Pezarou ms. 44 16th Menaion
Lavra Delta 68 11th Menaion John of Damascus
Lavra E 147 14th Menaion John of Damascus
Marciana gr. XI 1 11th, 12th, 14th Menaion, Letters, Grammar, Animals, Epigrammata George Lacapenus
Mone tou Leimonos 11 11th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 117 15th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 124 16th Menaion, Liturgy
Mone tou Leimonos 3 15th Menaion, Liturgy
ÖNB Theol. gr. 186 15th Menaion
Panepistemion, Spoudasterion Philologikes Scholes 47 16th Liturgy, Menaion
Panepistemion, Spoudasterion Philologikes Scholes 95 13th, 14th, 15th, 16th Liturgy, Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 10 12th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 141 11th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 148 14th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 207 11th, 12th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 208 12th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 241 11th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 260 13th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 33 11th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 41 12th, 13th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 63 12th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 70 10th, 11th Menaion
Patriarchal Library Hagios Sabas 71 11th Menaion

Pages