[Top] - [Team Table of Contents] - [Slavic Cataloging Table of Contents]

Slavic Cataloging Manual

Cyrillic Abbreviations
(Without Diacritics)


B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- R -- S -- T -- U -- V -- Z

B
TermAbbreviationTermAbbreviation

bez imena
bez imeni
bez imeni
b.i. bez mesta
bez mestsa
bez mista
bez miasta
b.m.

C
TermAbbreviationTermAbbreviation

chastch.

D
TermAbbreviationTermAbbreviation

derzhavnyiderzh. dziarzhaunydziarzh.
dissertatsiiadiss. dopolnennyidop.
drzhavendrzh. durzhavendurzh.
drukarniadruk.

E
TermAbbreviationTermAbbreviation

elektrichniielektr. energetichniienerg.
ekonomicheskiiekon. elektricheskiielektr.
energeticheskiienerg.

F
TermAbbreviationTermAbbreviation

finansovyifin.

G
TermAbbreviationTermAbbreviation

geograficheskiigeogr. geologicheskiigeol.
glavnyiglav. godg.
gorodskoigor. gosudarstvennyigos.
gubernskiigub.

H
TermAbbreviationTermAbbreviation

holovnyihol.

I
TermAbbreviationTermAbbreviation

i drugiei dr. i tak daleei t. d.
i tomu podobnoei t. p. izdanieizd.
izdatelstvoizd-vo imeniim.
ImperatorskiiImp. institut instytutin-t
ispravlennyiispr. issledovatelskiiissl.
iuridicheskiiiurid.

K
TermAbbreviationTermAbbreviation

khimicheskii
khimichnyi
khim. khudozhestvennyikhudozh.
knjigaknj. knigoizdatelstvokn-vo
knigakn. komitetkom-t

L
TermAbbreviationTermAbbreviation

literatura
literatura
lit-ra

M
TermAbbreviationTermAbbreviation

meditsinskiimed. muzykalnyimuz.

N
TermAbbreviationTermAbbreviation

narodnyinar. naukoviinauk.
nauchnyinauchn.

O
TermAbbreviationTermAbbreviation

oblastnoiobl. oboronnyiobor.
obrabotannyiobrab. obshchestvoob-vo
otvetstvennyiotv. otdelenieotd-nie

P
TermAbbreviationTermAbbreviation

palitychnypalit. pedagogicheskiipedagog.
pererabotannyiperer. peresmotrennyiperesm.
poligraficheskiipoligr. politicheskii
politychnyi
polit.
predisloviepredisl. prerabotenprer.
premyshlennostpromyshl.

R
TermAbbreviationTermAbbreviation

radianskyirad. redaktsiiared.
rikr. redaktsyiared.

S
TermAbbreviationTermAbbreviation

selskostopanskysel.-stop. selskokhoziaistvennyis.-kh.
silskohospodarskyis.-h. skorocheniiskor.
sovetskiisov. sokrashchennyisokr.
sotsialisticheskiisotsialist. sotsialnyisots.
statisticheskiistat. stranitsastr.
stroitelnyistroit.

T
TermAbbreviationTermAbbreviation

tekstilnyitekstil. teoreticheskiiteoret.
tekhnicheskiitekhn. tipografiiatip.
tipo-litografiiatipo-lit. tovaristvo
tovaryshchestvo
t-vo
transportnyitransp. tsentralnyitsentr.

U
TermAbbreviationTermAbbreviation

ukrainskiiukr. universitetskiiuniv.
upravlenieupr. uchebnyiucheb.

V
TermAbbreviationTermAbbreviation

vydanniavyd. vydavnytstvovyd-vo
vidpovidalnyividp. voennyivoen.
vserossiiskiivseros. vstuplenie, vstupitelnyivstup.
vydavetstvavyd-va vypuskvyp.

Z
TermAbbreviationTermAbbreviation

zheleznodorozhnyizel-dor. zaglaviezagl.

[Top] - [Team Table of Contents] - [Slavic Cataloging Table of Contents]