Princeton Unversity Library

Mone tou Leimonos 137