Princeton Unversity Library

Mone tou Leimonos 191