Princeton Unversity Library

Cyril of Alexandria

Displaying 101 - 147 of 147
Title Century Subject theme Subject name
BN Supplément grec 424 17th Theology Cyril of Alexandria
BN Supplément grec 425 18th Cyril of Alexandria
BN Supplément grec 503 13th Lexicon, Iconoclasm Cyril of Alexandria, Nicephorus Patriarch of Constantinople
BN Supplément grec 516 16th History, Church councils, Letters Cyril of Alexandria
BN Supplément grec 591 17th Theology Cyril of Alexandria
BN Supplément grec 662 14th Lexicon, Poems, Grammar Cyril of Alexandria, Nicephorus Patriarch of Constantinople, Nicetas Heracleensis
BNE 4597 16th Theology Cyril of Alexandria
BNE 4603 16th Theology Cyril of Alexandria, Theodoret Bishop of Cyrrhus
BNE 4669 16th Theology Cyril of Alexandria, Anastasius Sinaita, Origen
BNE 4845 16th Theology Cyril of Alexandria
BNE 4856 16th Theology, Church councils Cyril of Alexandria
Bodleian Library Barocci 95 15th Lexicon, Theology, Grammar Cyril of Alexandria
BR BPG 60A 13th, 14th, 16th Theology Anastasius Sinaita, Sophronius, Cyril of Alexandria, Sophocles
BRU Giacomo Longo S. Salv. 3 12th Theology, Saints lives, History Gregory of Nyssa, Cyril of Alexandria, Andrew of Crete, John Chrysostom, Anastasius Sinaita, John of Damascus, Flavius Josephus
BS Cod. graec. 115 16th Canon law, Letters, Theology Cyril of Alexandria
BS Cod. graec. 116 16th Canon law, Letters, Theology Cyril of Alexandria
BS Cod. graec. 184 13th Theology Basil the Great, Maximus the Confessor, Cyril of Alexandria
BS Cod. graec. 230 13th Lexicon Cyril of Alexandria
BS Cod. graec. 298 11th, 12th Lexicon Cyril of Alexandria
BS Cod. graec. 38 16th Theology Basil the Great, John Chrysostom, Cyril of Alexandria, Polychronius Diaconus
BS Cod. graec. 51 16th Theology, Letters Cyril of Alexandria, Procopius of Gaza, John Chrysostom, Libanius
BS Cod. graec. 60 16th Theology Cyril of Alexandria, Procopius of Gaza, John Chrysostom, Libanius
BS Cod. graec. 65 16th Theology Cyril of Alexandria, Apollinaris, Athanasius, Photius
BU 3559 13th Lexicon Cyril of Alexandria, John Zonaras
Christ Church College Wake gr. 49 14th, 15th Letters, Theology, Oracula Cyril of Alexandria, Leo VI the Wise, Gennadios II Scholarios, Euthymius Zigabenus
Iviron 170 9th, 10th Bible, Theology Cyril of Alexandria
Iviron 508 17th Theology Cyril of Alexandria
Mone tou Leimonos 228 13th Lexicon, Liturgy Cyril of Alexandria
ÖNB Phil. gr. 319 14th, 15th Lexicon Cyril of Alexandria
ÖNB Theol. gr. 102 16th Theology John Chrysostom, Cyril of Alexandria
ÖNB Theol. gr. 159 10th, 13th, 16th Theology Theodoret Bishop of Cyrrhus, Eusebius of Caesarea, Gregory of Nyssa, Cyril of Alexandria
ÖNB Theol. gr. 40 13th Letters, Theology Cyril of Alexandria, Anastasius Sinaita
Panepistemion, Spoudasterion Philologikes Scholes 85 13th Lexicon Cyril of Alexandria
Real Academia de la Historia gr. 37 (1) 16th Theology Cyril of Alexandria
Royal Library GKS 1968 12th Lexicon Cyril of Alexandria
Sächsische LB Da 39 18th Lexicon Cyril of Alexandria
Sächsische LB Da 41 16th Lexicon Cyril of Alexandria
St. Catherine's Monastery gr. 1208 14th, 15th, 16th Theology Cyril of Alexandria, Symeon Metaphrastes
St. Catherine's Monastery gr. 1645 15th Theology Cyril of Alexandria, Athanasius
St. Catherine's Monastery gr. 1659 15th Theology Cyril of Alexandria
St. Catherine's Monastery gr. 1755 15th, 16th, 17th Theology Gregory Nazianzus, Cyril of Alexandria, Nicetas Stethatus, Athanasius, Gennadios II Scholarios
U of Cambridge Trinity College B.4.10 16th Theology Cyril of Alexandria
U. Library Gr. 31 16th Theology Cyril of Alexandria
UB Mb 34 16th Theology, Letters Cyril of Alexandria, Athanasius
UB Pal. gr. 264 16th, 17th Theology Cyril of Alexandria
Universiteitsbibliotheek 1.C.3 18th Lexicon Cyril of Alexandria
Universiteitsbibliotheek 1.E.1 dl 6 13th, 14th Theology Cyril of Alexandria

Pages