Princeton Unversity Library

Euripides

Displaying 1 - 50 of 152
Title Century Subject theme Subject name
Ambrosiana C 44 sup. 14th Euripides, Thomas Magister
Ambrosiana F 205.1 inf. 12th Euripides
Ambrosiana F 74 sup. 14th Theology Euripides, Antiochus Monachus
Ambrosiana I 47 sup. 14th Animals Oppianus, Euripides, Aeschylus
BAV Barb. gr. 207 16th Lucian, Euripides
BAV Barb. gr. 90 16th Euripides, Dionysius Periegetes
BAV Ott. gr. 155 16th Euripides
BAV Ott. gr. 346 16th Aristophanes, Euripides, Aeschylus
BAV Ott. gr. 351 16th Euripides
BAV Pal. gr. 114 14th Euripides
BAV Pal. gr. 134 15th History, Rhetoric, Letters Aelian, Lucian, Euripides, Phalaris, Isocrates, Dionysius Halicarnasseus
BAV Pal. gr. 144 14th, 15th, 16th Grammar Manuel Chrysoloras, Euripides
BAV Pal. gr. 151 15th Euripides, Sophocles, Aeschylus, Hesiod
BAV Pal. gr. 223 15th Aristophanes, Euripides
BAV Pal. gr. 236 15th Euripides
BAV Pal. gr. 287 14th, 15th Euripides, Sophocles, Aeschylus
BAV Pal. gr. 319 14th, 15th, 16th Geography, Astronomy Euripides, Aeschylus, Sophocles, Pindar, Dionysius Periegetes, Proclus, Cicero
BAV Pal. gr. 343 15th Euripides
BAV Pal. gr. 354 15th Euripides
BAV Pal. gr. 42 14th Euripides
BAV Pal. gr. 98 15th Euripides
BAV Urb. gr. 140 13th Sophocles, Euripides, Theocritus, Pindar
BAV Urb. gr. 142 15th Euripides, Thomas Magister
BAV Urb. gr. 145 15th Euripides, Callimachus
BAV Vat. gr. 1135 14th Euripides
BAV Vat. gr. 1345 Animals Oppianus, Euripides
BAV Vat. gr. 1467 15th Letters Plato, Julian Emperor of Rome, Libanius, Euripides, Hippocrates
BAV Vat. gr. 1824 13th, 14th Aeschylus, Euripides, Theocritus, Moschus, Thomas Magister
BAV Vat. gr. 1880 15th, 16th Lexicon Homer, Euripides, Sophocles, Theocritus
BAV Vat. gr. 1905 16th Homer, Euripides, Eustathios of Thessaloniki
BAV Vat. gr. 909 13th Euripides
BAV Vat. gr. 910 14th Geography Sophocles, Manuel Moschopoulos, Dionysius Periegetes, Euripides
Bibl. Estense universitaria alpha.Q. 5.19 15th Euripides
Biblioteca Angelica gr. 14 14th Euripides
Biblioteca Universitaria 243 15th Literature Hesiod, Theognis, Euripides, Pindar, Aristophanes, Demosthenes, Cicero
Biblioteca Universitaria 280 15th Euripides, Thomas Magister
Biblioteca Universitaria 31 14th Animals Oppianus, Euripides
BM 1306 13th Euripides
BML Plut. 31.10 14th Euripides
BML Plut. 31.15 14th Euripides
BML Plut. 31.17 15th Euripides
BML Plut. 31.18 15th Euripides
BML Plut. 31.21 15th Euripides
BML Plut. 31.25 16th Euripides
BML Plut. 31.34 15th Euripides
BML Plut. 31.5 14th Euripides
BML Plut. 31.6 15th Euripides
BML Plut. 31.9 15th Euripides
BML Plut. 32.2 14th Sophocles, Euripides, Aeschylus, Hesiod, Hermogenes
BML Plut. 91.sup.6 15th Euripides

Pages