Princeton Unversity Library

Lexicon

Displaying 101 - 150 of 226
Title Century Subject theme Subject name
BN Grec 2637 15th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2640 16th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2646 15th Lexicon Julius Pollux
BN Grec 2647 13th Lexicon Julius Pollux
BN Grec 2648 15th Lexicon Julius Pollux, Euripides, Cato
BN Grec 2649 15th Lexicon, Grammar, Geometry Julius Pollux, Marcus Aurelius, Hero of Alexandria
BN Grec 2650 15th Lexicon, Rhetoric, Medicine Lucian, Symeon Seth, Thomas Magister
BN Grec 2653 16th Lexicon
BN Grec 2654 13th Lexicon
BN Grec 2655 13th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2656 12th Lexicon Cyril of Alexandria, Epiphanius
BN Grec 2657 17th Lexicon Suda
BN Grec 2658 11th Lexicon, Theology Anastasius Sinaita
BN Grec 2659 12th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2660 12th Lexicon, Letters John Philoponus, Isidore of Pelusium
BN Grec 2661 14th Lexicon, Florilegium, Letters, Theology Cyril of Alexandria, Libanius, Agapetus, Ephraem, Basil the Great, Synesius
BN Grec 2662 14th Lexicon, Grammar Gregory of Corinth, Herodian, Cato
BN Grec 2664 14th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2665 14th, 15th Lexicon, Schedography Cyril of Alexandria, Manuel Moschopoulus
BN Grec 2666 15th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2667 15th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2668 18th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2669 17th Lexicon, Grammar Gregory Pardus, Maximus Planudes
BN Grec 2670 15th Lexicon Julius Pollux
BN Grec 2671 15th Lexicon, Medicine, Letters Julius Pollux, Nicephorus Blemmydes, Libanius, Photius, Demetrius Cydones
BN Grec 2672 14th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2673 14th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Grec 2720 15th Grammar, Lexicon, Misc.
BN Grec 2754 16th Lexicon
BN Grec 2761 14th Lexicon Thomas Magister, Manuel Moschopoulus
BN Grec 2762 15th Poems, Lexicon, Geometry, Music, Mathematics Nicomachus of Gerasa, John Pediasimus, Euclid, Nicholas Chamaetos Kabasilas, Macarius Macres
BN Supplément grec 1146 16th Hymns, Grammar, Lexicon, Rhetoric John of Damascus, John Philoponus, Demosthenes, Cyril of Alexandria, Dionysius Thrax
BN Supplément grec 1192 15th Lexicon, Grammar
BN Supplément grec 1194 15th Lexicon
BN Supplément grec 1195 15th Lexicon, Grammar Dionysius Thrax
BN Supplément grec 1207 19th Lexicon
BN Supplément grec 1242 17th Grammar, Lexicon Constantine Harmenopoulos
BN Supplément grec 1243 13th, 14th Lexicon Cyril of Alexandria
BN Supplément grec 1255 13th, 14th, 15th Lexicon, Theology
BN Supplément grec 1318 16th Lexicon
BN Supplément grec 172 14th Lexicon
BN Supplément grec 192 15th Grammar, Lexicon, Poems Gregory Nazianzus
BN Supplément grec 251 19th Lexicon
BN Supplément grec 462 14th Lexicon, Theology Zonaras, Gregory Nazianzus
BN Supplément grec 502 16th Lexicon Constantine Harmenopoulos
BN Supplément grec 503 13th Lexicon, Iconoclasm Cyril of Alexandria, Nicephorus Patriarch of Constantinople
BN Supplément grec 659 13th, 14th, 15th Lexicon
BN Supplément grec 662 14th Lexicon, Poems, Grammar Cyril of Alexandria, Nicephorus Patriarch of Constantinople, Nicetas Heracleensis
BN Supplément grec 664 18th Grammar, Lexicon Constantine Harmenopoulos
BN Supplément grec 755 19th Misc., Index codicum, Lexicon

Pages