Princeton Unversity Library

Encomio di S. Agata (BHG 38)