Princeton Unversity Library

Mone tou Leimonos 13a